Oferta

Księgi handlowe

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ksiąg rachunkowych, na które składają się:

  • - Dziennik
  • - Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • - Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

  • - Odrębne ewidencje dla celów podatku VAT
  • - Ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

3. Sporządzenie i przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT

4. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej)

5. Kontrola i uzgadnianie kont rozrachunkowych, wysyłanie na koniec roku potwierdzeń sald

6. Opracowanie polityki rachunkowości

7. Opracowanie zakładowego planu kont

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

9. Sporządzanie dodatkowych sprawozdań, protokołów zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej

Telefon: 502 043 955  
Copyright © 2019 lmconsult.pl